You are currently viewing X’inhi l-Imħabba?

X’inhi l-Imħabba?

Awtriċi: Sarah Borg, Dip. HE (Melit.); B.A. (Hons) (Melit.)

F’Mejju niċċelebraw l-imħabba tal-ommijiet. Però bħalma nafu, hemm forom differenti ta’ mħabba li persuna tista’ tagħti u tirċievi tul ħajjitha. Fil-counselling, pereżempju, il-counsellor jipprovdi unconditional positive regard lill-persuna li tkun qed tirċievi l-counselling. Din l-attitudni hija l-mod ta’ kif il-counsellor juri li jimpurtah mill-persuna. Din hija attitudni li tipprova tiffaċilita lil dak li jkun biex jgħarrex fih innifsu u jikber. Il-kwalitajiet ta’ mħabba msemmijin hawn taħt huma, xi ftit jew wisq, preżenti f’nies li verament jixtiequ l-ġid lil ħaddieħor.

 

X’inhi l-Imħabba?

 

L-imħabba ma tistax tiġi deskritta jew spjegata bi kliem sempliċi.

Persuna tista’ tesperjenza mħabba u tkun taf li hi mħabba;

bniedem jista’ jħobb lil xi ħadd ieħor u jkun jaf li ta l-imħabba lil xi ħadd.

Imma l-imħabba għandha wisq faċċati biex tinġabar f’definizzjoni waħda.

 

 

L-Imħabba hija ħajja

L-Imħabba ssuq, tagħti l-enerġija,

tqabbad.

L-Imħabba tkebbes ix-xrar għall-azzjoni,

tagħti l-ħajja.

Hija ssalva u tipproteġi mill-periklu.

L-Imħabba tqanqal kuxjenza, tqajjem mir-raqda.

L-Imħabba tqajjem mill-mewt spiritwali.

 

L-Imħabba hi iktar b’saħħitha minn…

 

Kull ostaklu,

kull biża’,

marda fiżika,

limitu mentali,

weġgħa emozzjonali,

nixfa spiritwali,

liġi naturali.

L-Imħabba hi abbundanti.

 

L-Imħabba hija verb

 

Hija tagħti,                                                                               tipprovdi,

isservi, titma’, tħoss.

L-Imħabba taħfer.

Hija tesprimi, tindirizza, tispjega.

L-Imħabba jimpurtaha.

Hija tfittex, issib u taqsam.

L-Imħabba tfejjaq u tirrestawra.

Hija tmiss, tgħannaq,

iġġib il-ferħ.

L-Imħabba tittama u tibqa’ tittama.

L-Imħabba tagħti t-tama.

 

 

 

L-Imħabba hi ġest simboliku

 

L-Imħabba tqabbad xemgħa fid-dlam;

hija taptipa fuq l-ispalla, minn min jimpurtah;

hija dik id-demgħa ġġelben ma’ ħaddejk,

tbissima, tgħanniqa mill-qalb.

 

L-Imħabba intelliġenti

 

Hija tosserva,

tassoċja,

tisma’ b’attenzjoni,

temmen,

tikkonvinċi.

L-Imħabba hi kapaċi,

kompetenti.

L-Imħabba taf.

 

L-Imħabba kreattiva

 

Tivvinta,

toħloq,

issolvi.

L-Imħabba tesplora,

tibni pontijiet, tgħaqqad.

 

L-Imħabba ssib is-sbuħija f’dak kollu li tħobb,

u ssebbaħ dak kollu li tħobb.

Hija taf tkun metodika u taf timprovizza.

L-Imħabba taf tittrasforma s-suġġetti radikalment,

u tista’ tagħġinhom bil-mod.

 

Hija rigal, grazzja.

L-Imħabba mhix…

diviżjoni imma unjoni;

mhix kompetizzjoni imma kollaborazzjoni;

mhix esklużjoni imma inklużjoni;

mhix solljiev imma kura;

mhix superfiċjali imma intima ħafna, tmiss il-qalba.

Ma tibqax fil-baxx imma tinżel fil-fond;

mhix ġerarkija imma relazzjoni;

 

L-Imħabba mhux sempliċiment xi ħaġa li tħoss,

imma hija deċiżjoni, għażla.

L-Imħabba ma tiġġudikax,

imma kollha kurżità, tisma’ b’attenzjoni,

titgħallem u tifhem;

L-Imħabba ma tiħux vantaġġ jew tabbuża.

Ma tħosshiex superjuri jew tipprova tinferjorizza.

Ma tfittixx li japprovawha, imma tfittex il-verità.

 

L-Imħabba hi paradossali

 

L-Imħabba tista’ tipprovdi tifsira,

imma taf tqajjem ħafna mistoqsijiet.

L-Imħabba tkennen u tipproteġi,

imma tesponi għall-elementi wkoll.

L-Imħabba taf tgħallem bil-mod,

imma taf tisforza fuqek tagħlima iebsa.

 

L-Imħabba taf tagħmel il-mirakli,

imma tirrikjedi xogħol iebes ukoll.

L-Imħabba paċenzjuża, però taf tkun furjuża.

Waqt li ttik l-enerġija, tista’ tgħejjik.

L-Imħabba taf tfejjaq imma tesponik għall-uġigħ ukoll.

L-Imħabba toffri, imma ma timponix.

Hija titlob imma ma tittallabx.

 

L-Imħabba tiftakar u tinsa.

Hija innoċenti imma għarfa ħafna;

kuraġġuża imma taf iċċekken lilha nfisha.

Minkejja li hi umli, l-Imħabba għandha l-kburija tagħha.

Billi teskludi ċertu affarijiet, l-Imħabba 

tinkludi oħrajn;

kultant tittermina, biex toħloq mill-ġdid.

L-Imħabba tfaħħar imma ma timliex bix-xema’.

Ma tiffokax fuqha nfisha imma dejjem f’kuntatt 

sħiħ mar-ruħ.

 

 

 

L-Imħabba hi passjoni,

imma xorta preżenti f’dak li hu ordinarju u ta’ kuljum.

Hija permanenti imma tbiddel kollox.

Hija taf tagħti kollox, imma taf iżżomm ftit ukoll.

L-Imħabba tinvolvi ruħha, imma taf tagħti spazju.

L-Imħabba timmansa u tifferoċja.

Minkejja li hi sempliċi, hija diffiċli biex tipprattika.

L-Imħabba tibqa’ hemm, imma taf tinħall.

Hija tagħti togħma, imma taf ittiegħem qares.

 

L-Imħabba hi kwalità, imma trendi l-kwantità.

Hija toħloq tifsira mill-kaos.

L-Imħabba tgħaqqad il-biċċiet,                                                                     

imma tista’ tħalli l-biċċiet separati; imkissrin,

imma sħaħ.

L-Imħabba taf tkun silenzjuża,

minkejja li jkollha ħafna xi tgħid,

L-Imħabba qaddisa, imma ma tadottax attitudni wisq ċerta mill-moralità tagħha.

Taf tkun bla kantunieri u taf tkun raffinata.

L-Imħabba mhux neċessarjament tipprevjeni l-uġigħ.

Taf tgħid le għal xi ħaġa,

biex tkun tista’ tgħid iva għal xi ħaġa oħra.

 

L-Imħabba tibqa’

 

L-Imħabba mhix dejjem ħelwa, mhix dejjem pikkanti.

Taf tieħu forma oħra,

Imma l-Imħabba tibqa’.

 

L-Imħabba tibda u ttemm.

L-Imħabba hi preżenza,

impenn, konsistenza,

sagrifiċċju.

Hija leali, responsabbli, u wieħed jista’ jistrieħ fuqha.

L-Imħabba tibqa’ tipprova,

imbagħad tagħmel iktar sforz biex terġa’ tipprova,

u mbagħad tipprova mill-ġdid.

 

Hija tibqa’ temmen,

tibqa’ tara l-possibilità u l-potenzjal.

L-Imħabba tapprezza.

Qatt mhi mirbuħa, u tibqa’ ssus ’il quddiem.

L-Imħabba hi ħelwa, mhux bi dmir imma b’għażla;

hija ħelwa anke ma’ dawk li mhumiex ħelwin lura.

L-Imħabba taf tissaporti kollox.

L-Imħabba ospitabbli

Hija tistieden u tilqa’.

L-Imħabba tagħmel il-ħin.

Hija titratta tajjeb,

kultant tfissed u tissorprendi.

L-Imħabba hi tolleranti u taċċetta.

Hija ġentili, ħelwa,

tqis, taħseb f’dak li jkun,

rispettuża, sensittiva.

 

L-Imħabba hi Divina

 

L-Imħabba hija sagra, infinita;

qawwa bla tmiem.

Hija titraxxendi l-ispazju u l-ħin,

titraxxendi differenzi razzjali u kulturali,

differenzi fit-twemmin reliġjuż,

politiku u personali.

Ħadd u xejn ma jillimita l-Imħabba.

L-Imħabba tmur ’l hinn minn dak li jista’ jifhem l-uman.

 

L-Imħabba hi l-verità,

u l-Imħabba hija t-triq.

L-Imħabba tagħti l-paċi.

U dawk li jagħżlu t-triq tal-Imħabba

jirbħu dejjem, kultant b’modi alternattivi.

 

  

L-Imħabba tibdel…

 

kollox,

lil kulħadd.

Bl-Imħabba, xejn ma jibqa’ l-istess.

Hija tibdel lili, lilek, lilu, lilha, lilhom.

L-Imħabba vera tibdilna lkoll.

 

L-Imħabba hi kollox

 

Jekk għandek l-Imħabba, għandek kollox;

jekk m’għandekx imħabba, m’għandek xejn.


This project has been funded by the Small Initiatives Support Scheme (SIS) managed by the Malta Council for the Voluntary Sector (MCVS)

This publication reflects the views only of the author, and the MCVS cannot be held responsible for the content or any use which may be made of the information contained therein.